อันดับ   USERNAME LEVEL
1 IWBXXX3446
LV 104
GRANDMASTER
2 IWBXXX3265
LV 81
ELITE II
3 IWBXXX4479
LV 81
DIAMOND III
4 IWBXXX5853
LV 90
PLATINUM II
5 IWBXXX9513
LV 74
PLATINUM II
6 IWBXXX0275
LV 98
PLATINUM II
7 IWBXXX5797
LV 96
PLATINUM II
8 IWBXXX9586
LV 89
PLATINUM I
9 IWBXXX1999
LV 129
PLATINUM I
10 IWBXXX8994
LV 84
PLATINUM I
11 IWBXXX9987
LV 98
PLATINUM I
12 IWBXXX4191
LV 103
PLATINUM I
13 IWBXXX1262
LV 58
GOLD III
14 IWBXXX9465
LV 127
GOLD III
15 IWBXXX8085
LV 76
GOLD III
16 IWBXXX5122
LV 65
GOLD III
17 IWBXXX1414
LV 111
GOLD III
18 IWBXXX0804
LV 87
GOLD III
19 IWBXXX8891
LV 101
GOLD II
20 IWBXXX0505
LV 134
GOLD II
21 IWBXXX5192
LV 68
GOLD II
22 IWBXXX1511
LV 107
GOLD II
23 IWBXXX1240
LV 72
GOLD II
24 IWBXXX8497
LV 90
GOLD II
25 IWBXXX4821
LV 89
GOLD II
26 IWBXXX1080
LV 44
GOLD I
27 IWBXXX9408
LV 62
GOLD I
28 IWBXXX0412
LV 60
GOLD I
29 IWBXXX5514
LV 68
GOLD I
30 IWBXXX6951
LV 83
GOLD I
31 IWBXXX7037
LV 91
GOLD I
32 IWBXXX7412
LV 68
GOLD I
33 IWBXXX4115
LV 127
GOLD I
34 IWBXXX7149
LV 87
GOLD I
35 IWBXXX8996
LV 85
GOLD I
36 IWBXXX1348
LV 94
SILVER III
37 IWBXXX1099
LV 77
SILVER III
38 IWBXXX2180
LV 51
SILVER III
39 IWBXXX6582
LV 70
SILVER III
40 IWBXXX9988
LV 70
SILVER III
41 IWBXXX9990
LV 73
SILVER III
42 IWBXXX7248
LV 79
SILVER III
43 IWBXXX3231
LV 100
SILVER III
44 IWBXXX8784
LV 68
SILVER III
45 IWBXXX4869
LV 84
SILVER III
46 IWBXXX
LV 84
SILVER II
47 IWBXXX
LV 84
SILVER II
48 IWBXXX4836
LV 63
SILVER II
49 IWBXXX9353
LV 94
SILVER II
50 IWBXXX8805
LV 61
SILVER II
51 IWBXXX6787
LV 56
SILVER II
52 IWBXXX0851
LV 70
SILVER II
53 IWBXXX0374
LV 64
SILVER II
54 IWBXXX3744
LV 73
SILVER II
55 IWBXXX5611
LV 76
SILVER II
56 IWBXXX4847
LV 83
SILVER II
57 IWBXXX2839
LV 50
SILVER II
58 IWBXXX9519
LV 72
SILVER II
59 IWBXXX3375
LV 78
SILVER II
60 IWBXXX7269
LV 83
SILVER II
61 IWBXXX1535
LV 71
SILVER II
62 IWBXXX3285
LV 51
SILVER II
63 IWBXXX9640
LV 68
SILVER II
64 IWBXXX4354
LV 78
SILVER II
65 IWBXXX2326
LV 135
SILVER II
66 IWBXXX0433
LV 102
SILVER II
67 IWBXXX1171
LV 78
SILVER II
68 IWBXXX7889
LV 91
SILVER II
69 IWBXXX1458
LV 57
SILVER II
70 IWBXXX5737
LV 67
SILVER II
71 IWBXXX9317
LV 56
SILVER II
72 IWBXXX9878
LV 70
SILVER II
73 IWBXXX
LV 70
SILVER I
74 IWBXXX
LV 70
SILVER I
75 IWBXXX4403
LV 54
SILVER I
76 IWBXXX5271
LV 50
SILVER I
77 IWBXXX7653
LV 52
SILVER I
78 IWBXXX6658
LV 69
SILVER I
79 IWBXXX5107
LV 98
SILVER I
80 IWBXXX5326
LV 86
SILVER I
81 IWBXXX5829
LV 48
SILVER I
82 IWBXXX9963
LV 73
SILVER I
83 IWBXXX84400
LV 61
SILVER I
84 IWBXXX9540
LV 48
SILVER I
85 IWBXXX6623
LV 75
SILVER I
86 IWBXXX3120
LV 60
SILVER I
87 IWBXXX9688
LV 74
SILVER I
88 IWBXXX7022
LV 65
SILVER I
89 IWBXXX5792
LV 73
SILVER I
90 IWBXXX6318
LV 67
SILVER I
91 IWBXXX2269
LV 55
SILVER I
92 IWBXXX5639
LV 67
SILVER I
93 IWBXXX9871
LV 77
SILVER I
94 IWBXXX5150
LV 72
SILVER I
95 IWBXXX4274
LV 93
SILVER I
96 IWBXXX3489
LV 74
SILVER I
97 IWBXXX2722
LV 79
SILVER I
98 IWBXXX8938
LV 76
SILVER I
99 IWBXXX6129
LV 78
SILVER I
100 IWBXXX2978
LV 54
SILVER I