อันดับ   USERNAME LEVEL
1 IWBXXX6503
LV 109
GRANDMASTER
2 IWBXXX1099
LV 114
GRANDMASTER
3 IWBXXX1414
LV 116
GRANDMASTER
4 IWBXXX3446
LV 111
GRANDMASTER
5 IWBXXX7269
LV 92
GRANDMASTER
6 IWBXXX8891
LV 104
GRANDMASTER
7 IWBXXX4487
LV 105
GRANDMASTER
8 IWBXXX9987
LV 105
GRANDMASTER
9 IWBXXX3742
LV 106
GRANDMASTER
10 IWBXXX4191
LV 111
GRANDMASTER
11 IWBXXX4174
LV 99
MASTER III
12 IWBXXX0276
LV 81
MASTER III
13 IWBXXX5791
LV 61
MASTER III
14 IWBXXX1407
LV 63
MASTER III
15 IWBXXX4843
LV 102
MASTER III
16 IWBXXX2215
LV 89
MASTER III
17 IWBXXX4972
LV 116
MASTER III
18 IWBXXX9586
LV 114
MASTER III
19 IWBXXX6159
LV 63
MASTER III
20 IWBXXX3911
LV 105
MASTER III
21 IWBXXX4413
LV 133
MASTER III
22 IWBXXX8618
LV 92
MASTER III
23 IWBXXX9990
LV 80
MASTER II
24 IWBXXX2708
LV 59
MASTER I
25 IWBXXX7037
LV 102
MASTER I
26 IWBXXX6100
LV 69
MASTER I
27 IWBXXX8930
LV 85
ELITE III
28 IWBXXX4821
LV 104
ELITE III
29 IWBXXX1201
LV 105
ELITE II
30 IWBXXX9006
LV 94
ELITE I
31 IWBXXX7412
LV 79
ELITE I
32 IWBXXX5361
LV 93
ELITE I
33 IWBXXX0707
LV 102
ELITE I
34 IWBXXX5442
LV 103
ELITE I
35 IWBXXX5107
LV 91
DIAMOND III
36 IWBXXX7431
LV 54
DIAMOND III
37 IWBXXX9659
LV 116
DIAMOND III
38 IWBXXX2995
LV 107
DIAMOND III
39 IWBXXX5293
LV 89
DIAMOND III
40 IWBXXX1479
LV 95
DIAMOND III
41 IWBXXX2162
LV 75
DIAMOND III
42 IWBXXX5797
LV 91
DIAMOND III
43 IWBXXX0541
LV 98
DIAMOND III
44 IWBXXX7114
LV 96
DIAMOND III
45 IWBXXX0201
LV 101
DIAMOND III
46 IWBXXX8009
LV 93
DIAMOND III
47 IWBXXX5039
LV 90
DIAMOND II
48 IWBXXX8673
LV 109
DIAMOND II
49 IWBXXX8833
LV 79
DIAMOND II
50 IWBXXX4115
LV 123
DIAMOND II
51 IWBXXX0113
LV 101
DIAMOND I
52 IWBXXX5150
LV 81
DIAMOND I
53 IWBXXX2839
LV 66
DIAMOND I
54 IWBXXX9042
LV 83
DIAMOND I
55 IWBXXX5514
LV 67
PLATINUM III
56 IWBXXX5865
LV 61
PLATINUM III
57 IWBXXX7824
LV 78
PLATINUM III
58 IWBXXX5981
LV 89
PLATINUM III
59 IWBXXX6623
LV 89
PLATINUM III
60 IWBXXX1097
LV 86
PLATINUM III
61 IWBXXX8497
LV 98
PLATINUM III
62 IWBXXX0798
LV 96
PLATINUM III
63 IWBXXX1661
LV 66
PLATINUM III
64 IWBXXX4361
LV 79
PLATINUM II
65 IWBXXX1511
LV 105
PLATINUM II
66 IWBXXX7817
LV 92
PLATINUM II
67 IWBXXX5444
LV 82
PLATINUM II
68 IWBXXX3744
LV 87
PLATINUM II
69 IWBXXX0433
LV 108
PLATINUM II
70 IWBXXX7073
LV 85
PLATINUM II
71 IWBXXX5611
LV 84
PLATINUM II
72 IWBXXX1847
LV 86
PLATINUM II
73 IWBXXX3715
LV 79
PLATINUM II
74 IWBXXX0804
LV 81
PLATINUM II
75 IWBXXX8796
LV 89
PLATINUM I
76 IWBXXX4091
LV 76
PLATINUM I
77 IWBXXX6660
LV 90
PLATINUM I
78 IWBXXX5913
LV 99
PLATINUM I
79 IWBXXX8178
LV 83
PLATINUM I
80 IWBXXX8159
LV 82
PLATINUM I
81 IWBXXX6293
LV 83
PLATINUM I
82 IWBXXX4048
LV 86
PLATINUM I
83 IWBXXX1805
LV 63
PLATINUM I
84 IWBXXX8430
LV 92
PLATINUM I
85 IWBXXX1305
LV 84
PLATINUM I
86 IWBXXX8996
LV 97
PLATINUM I
87 IWBXXX9245
LV 90
PLATINUM I
88 IWBXXX9162
LV 76
PLATINUM I
89 IWBXXX1261
LV 97
PLATINUM I
90 IWBXXX1987
LV 78
PLATINUM I
91 IWBXXX9576
LV 85
PLATINUM I
92 IWBXXX4287
LV 76
PLATINUM I
93 IWBXXX3828
LV 91
PLATINUM I
94 IWBXXX5708
LV 66
GOLD III
95 IWBXXX5733
LV 71
GOLD III
96 IWBXXX1573
LV 78
GOLD III
97 IWBXXX6975
LV 103
GOLD III
98 IWBXXX9519
LV 74
GOLD III
99 IWBXXX7439
LV 95
GOLD III
100 IWBXXX9091
LV 97
GOLD III