อันดับ   USERNAME LEVEL
1 IWBXXX1099
LV 109
PLATINUM III
2 IWBXXX0201
LV 98
PLATINUM II
3 IWBXXX9586
LV 111
PLATINUM I
4 IWBXXX9006
LV 76
GOLD I
5 IWBXXX3184
LV 86
GOLD I
6 IWBXXX5262
LV 86
GOLD I
7 IWBXXX3446
LV 87
SILVER III
8 IWBXXX5928
LV 79
SILVER II
9 IWBXXX3533
LV 68
SILVER I
10 IWBXXX0113
LV 74
SILVER I
11 IWBXXX5791
LV 42
SILVER I
12 IWBXXX5039
LV 62
SILVER I
13 IWBXXX0275
LV 77
SILVER I
14 IWBXXX2860
LV 69
SILVER I
15 IWBXXX4487
LV 95
SILVER I
16 IWBXXX9659
LV 109
SILVER I
17 IWBXXX9987
LV 80
SILVER I
18 IWBXXX4191
LV 91
SILVER I
19 IWBXXX9095
LV 72
SILVER I
20 IWBXXX2785
LV 54
SILVER I
21 IWBXXX7269
LV 62
SILVER I
22 IWBXXX5592
LV 64
SILVER I
23 IWBXXX5442
LV 76
SILVER I
24 IWBXXX4386
LV 82
BRONZE III
25 IWBXXX5216
LV 74
BRONZE III
26 IWBXXX1589
LV 23
BRONZE III
27 IWBXXX1005
LV 69
BRONZE III
28 IWBXXX5287
LV 84
BRONZE III
29 IWBXXX8030
LV 68
BRONZE III
30 IWBXXX1407
LV 46
BRONZE III
31 IWBXXX4194
LV 77
BRONZE III
32 IWBXXX7829
LV 99
BRONZE III
33 IWBXXX5514
LV 45
BRONZE III
34 IWBXXX4175
LV 57
BRONZE III
35 IWBXXX6159
LV 40
BRONZE III
36 IWBXXX5463
LV 40
BRONZE III
37 IWBXXX2736
LV 74
BRONZE III
38 IWBXXX8930
LV 75
BRONZE III
39 IWBXXX9865
LV 61
BRONZE III
40 IWBXXX4843
LV 76
BRONZE III
41 IWBXXX9839
LV 72
BRONZE III
42 IWBXXX4833
LV 64
BRONZE III
43 IWBXXX4081
LV 56
BRONZE III
44 IWBXXX6098
LV 61
BRONZE III
45 IWBXXX5293
LV 68
BRONZE III
46 IWBXXX2830
LV 77
BRONZE III
47 IWBXXX6503
LV 89
BRONZE III
48 IWBXXX4954
LV 96
BRONZE III
49 IWBXXX1037
LV 67
BRONZE III
50 IWBXXX0361
LV 78
BRONZE II
51 IWBXXX0984
LV 40
BRONZE II
52 IWBXXX2289
LV 75
BRONZE II
53 IWBXXX1586
LV 68
BRONZE II
54 IWBXXX9638
LV 60
BRONZE II
55 IWBXXX9194
LV 74
BRONZE II
56 IWBXXX8940
LV 60
BRONZE II
57 IWBXXX2215
LV 56
BRONZE II
58 IWBXXX1555
LV 58
BRONZE II
59 IWBXXX1232
LV 64
BRONZE II
60 IWBXXX1583
LV 37
BRONZE II
61 IWBXXX4972
LV 57
BRONZE II
62 IWBXXX4324
LV 67
BRONZE II
63 IWBXXX5107
LV 65
BRONZE II
64 IWBXXX6623
LV 53
BRONZE II
65 IWBXXX2501
LV 46
BRONZE II
66 IWBXXX4616
LV 46
BRONZE II
67 IWBXXX7579
LV 78
BRONZE II
68 IWBXXX9511
LV 51
BRONZE II
69 IWBXXX2607
LV 55
BRONZE II
70 IWBXXX8729
LV 48
BRONZE II
71 IWBXXX0804
LV 67
BRONZE II
72 IWBXXX1414
LV 95
BRONZE II
73 IWBXXX9989
LV 52
BRONZE II
74 IWBXXX4144
LV 61
BRONZE II
75 IWBXXX0851
LV 55
BRONZE II
76 IWBXXX1071
LV 58
BRONZE II
77 IWBXXX1904
LV 69
BRONZE II
78 IWBXXX4845
LV 68
BRONZE II
79 IWBXXX4643
LV 50
BRONZE II
80 IWBXXX1097
LV 67
BRONZE II
81 IWBXXX2703
LV 65
BRONZE II
82 IWBXXX9998
LV 55
BRONZE II
83 IWBXXX1060
LV 78
BRONZE II
84 IWBXXX5719
LV 58
BRONZE II
85 IWBXXX0718
LV 59
BRONZE II
86 IWBXXX2131
LV 93
BRONZE II
87 IWBXXX7439
LV 84
BRONZE II
88 IWBXXX2267
LV 72
BRONZE II
89 IWBXXX0819
LV 85
BRONZE II
90 IWBXXX5681
LV 49
BRONZE II
91 IWBXXX0433
LV 91
BRONZE II
92 IWBXXX9995
LV 66
BRONZE II
93 IWBXXX3828
LV 72
BRONZE II
94 IWBXXX3436
LV 75
BRONZE II
95 IWBXXX2370
LV 67
BRONZE II
96 IWBXXX6286
LV 72
BRONZE II
97 IWBXXX5039
LV 69
BRONZE II
98 IWBXXX6951
LV 59
BRONZE II
99 IWBXXX9916
LV 66
BRONZE II
100 IWBXXX2076
LV 37
BRONZE II